Minoren

 

In het derde jaar heb je als G&L-student de eerste drie periodes een profileringsruimte. Tijdens deze periode is het mogelijk om minoren te kiezen. Deze minoren zijn weer ingedeeld in verschillende vakken.
Er zijn verschillende minoren die de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen aanbiedt:

 • Five Big Issues in Health
 • Biomedical and Health Intervent
 • Biomolecular and Neuroscience
 • Biomedical Topics in Health Care
 • Communicatie over Gezondheid
 • Topics in Biomedical Sciences

 

Five Big Issues in Health

- Drugs and Addiction

In dit vak zullen studenten meer inzicht krijgen op de neurobiologische, klinische en socio-economische aspecten van drugs en alcoholmisbruik. Tijdens dit vak ga je op excursies, krijg je hoorcolleges van experts op dit gebied en doe je aan literatuurstudie, waarbij je een thesis moet schrijven.

- Food for Thought

Het doel van dit vak is om studenten de determinanten die invloed hebben op de voedselkeuze beter te begrijpen en de relaties tussen deze determinanten duidelijker te maken.
Bij dit vak worden hoorcolleges gegeven, moet er een onderzoeksproject opgezet worden en literatuurstudie. De kennis wordt getest met behulp van een tentamen en daarnaast worden het onderzoeksproject en de literatuurstudie beoordeeld.

- Health @ Work

Het doel van dit vak is om een gebied van beroepsgezondheid te introduceren. Je zult wat te horen krijgen over het 'healthy worker effect', preventie en screening van werk gerelateerde aandoeningen, inzichten over interventies en nog veel meer. Onderwijs wordt gegeven door middel van hoorcolleges, werkgroepen, groepsopdrachten en een bezoek aan een werkplek. De kennis wordt getest door een geschreven onderzoek en een groepsonderzoek bestaande uit een geschreven verslag en een presentatie.

- Moving Matters in Health

Het doel van dit vak is om kennis op te brengen over de relaties tussen gezondheid en psychologische, sociale en fysiologische aspecten van beweging. Je verkrijgt hierbij inzicht in theoretische ontwikkelingen en empirische bevindingen en hun praktische implicaties. De studenten leren hoe ze de theoretische kennis kunnen gebruiken voor het ontwikkelen en evalueren van motivatie strategieën voor gezond bewegen programma's. Het vak is een combinatie van hoorcolleges en practica en wordt getoetst door middel van een tentamen.

- Sexual Health: Threats and Opportunities

Het doel van dit vak is om studenten inzicht te geven in de mogelijkheden en barrières die gerelateerd zijn aan seksuele gezondheid gebaseerd op verschillende wetenschappelijke perspectieven. De student verkrijgt kennis over de fysiologische basis over seksuele ontwikkeling, ethische aspecten van zelfbeschikking in relatie tot humane reproductie, de geschiedenis van seksualiteit als een wetenschap, de pathologie, behandeling en preventie van Soa's en nog veel meer. Onderwijs wordt gegeven door middel van hoorcolleges, werkgroepen, excursies, opdrachten en een DVD-presentatie.
 

Biomedical and Health Intervent

- Clinical Trials and Health

In deze cursus verkrijg je kennis over het proces en de context van klinische onderzoeken. De technische aspecten over recente ontwikkelingen op het gebied van biomedische en gezondheidswetenschappen worden uitgelegd, maar ook zaken op het gebied van juridische, financiële en politieke gebieden. Een zeer breed vak die vanuit verschillende perspectieven op bepaalde aspecten kijkt.

- Future Challenges in Global Health

In deze cursus verkrijg je kennis over de huidige en toekomstige uitdagingen op het gebied van global health. Je zult begrijpen hoe nieuwe ontwikkelingen op het gebied van gezondheid en levenswetenschappen interacteren met global health problemen, hoe het beleid hierop kan worden/wordt aangepast en nog meer.

- Infectious Diseases and Vaccine Development

In deze cursus verkrijgt de student informatie over:

 • Infectieuze ziektes en vaccinologie
 • Nationaal vaccinatieprogramma
 • Kennis over de effectiviteit en efficiëntie van vaccins
 • Publieke meningen, communicatie en angstverhalen
 • Productie en kwaliteitscontrole van de vaccins
 • Passieve en actieve immunisatie
 • Etc.

 

- Key Strategies in Disability and Neuropathy

Tijdens deze cursus vergaart de student inzicht over de zaken en interventiestrategieën omtrent veelvoorkomende oorzaken van invaliditeit, waarbij neuropathie als model wordt gebruikt. Discriminatie van invaliden, ethische debatten over de preventie van invaliditeit en filosofische ideeën over de invaliditeit worden besproken. De student wordt getest door middel van een tentamen en een opdracht.

- Tailoring Medicine and Telemedicine
Tijdens deze cursus wordt inzicht vergaard over twee belangrijke ontwikkelingen in de gezondheidszorg: Het op maat maken en afstemmen van medicijnen en telemedicine, waarbij nieuwe technologische ontwikkelingen op het gebied van multimedia een belangrijke rol spelen. Het gaat dus over de rol van multimedia op de gezondheidszorg. De studente wordt getest door middel van een schriftelijk tentamen en een groepsopdracht.
 

Biomolecular sciences and Neuroscience

 

- Experimental Cell Biology I
Tijdens deze cursus vergaart de student inzicht in biologische processen die fundamenteel zijn in levende cellen. Hierbij worden de volgende onderwerpen besproken:

 • Algemene celorganisatie en -functie, eiwitten, DNA- en RNA functie, celcyclus en (geprogrammeerde) celdood
 • Transcriptiefactoren, genexpressie, epigenetica
 • Receptoren en signaaltransductie
 • Basistechnieken in de celbiologie
 • Huidige modelorganismen in de celbiologie (E.coli, zebravis etc.)
 • Visualisatietechnieken in de celbiologie


- Experimental Cell Biology II
De student heeft een overzicht van de geavanceerde technieken in de celbiologie en is op de hoogte van de vragen en lopende ontwikkelingen in de celbiologie. Daarnaast kan hij/zij de vergaarde kennis in celbiologie gebruiken voor het ontwerpen van een onderzoeksvoorstel. De studente wordt getoetst door middel van een schriftelijk tentamen en op basis van zijn of haar onderzoeksvoorstel.

- Molecular Principles of Brain Disorders
Tijdens deze cursus wordt inzicht verkregen over de etiologie, expressie en behandeling van verschillende hersenziekten, als mede de modellen gebruikt in preklinische wetenschappen. De student wordt getoetst door middel van een tentamen en literatuuronderzoek.

- Neuronal Networks and Behavior
De student leert over neuronale netwerken (sensorische systemen, hippocampus en neocortex) en gedrag. Daarnaast worden de vaardigheden in het laboratorium getest. Het gaat voornamelijk over de perceptie (gehoorsysteem, chemische zintuigen, visuele systeem), hippocampus, neocortex, schrikreflex en emotie. Behalve hoorcolleges, bestaat de onderwijsvorm ook uit practica in het lab, computerpractica en een posterpresentatie. De student wordt beoordeeld op basis van het resultaat van het tentamen en de posterpresentatie.

- The Adaptive Brain
De student vergaart kennis op het gebied van moleculaire en cellulaire neurobiologie, et de focus op de adaptieve mechanismes in het brein. De moleculaire en cellulaire biologische laboratorische vaardigheden worden tijdens deze cursus geoefend. De onderwerpen die besproken worden zijn:

 • Moleculaire signaaltransductie
 • Synaptische plasticiteit
 • Vroege hersenontwikkeling
 • Constructie van neurale circuits
 • Modificatie van neurale circuits as resultaat van ervaringen
 • Reparaties en regeneraties in het zenuwstelsel


De focus van deze cursus ligt vooral op wetenschappelijk experimenteren tijdens practica. De studenten moeten een journaal schrijven en presenteren, daarnaast is er ook een schriftelijk tentamen.
 

Biomedical Topics in Health Care

- Allergy and Autoimmunity
Astma, hooikoorts, diabetes type 1 en artritis zijn welbekende voorbeelden van immuun gemedieerde ziektes in de westerse populaties. Allergieën en auto-immuunziekten hebben grote invloed op de manier waarop we leven. Dit kan op sociaal, maar ook op economisch gebied een effect hebben. In dit vak wordt niet alleen de pathologie, maar ook de epidemiologie en de rol van genen op deze ziektes beschreven en uitgelegd.

- Genetics and Public Health
In deze cursus kijk je naar ziektes op basis van genetica. Overerving van ziektes zijn belangrijk voor de publieke gezondheid, dan hebben we het over cardiovasculaire ziekten, kanker en diabetes mellitus. Met de Mendeliaanse genetica, maar ook andere kennis kan de student beschrijven hoe genen en het milieu samen invloed hebben op de initiatie en het verloop van de ziekte. Er wordt ook gekeken naar de gezondheid van het Nederlandse volk, preventie, beleidsvorming en ethische dilemma's.

- Neurological and psychiatric disorders
Het doel van deze cursus is het voorzien van verdere inzichten op neurobiologische mechanismes, diagnostische aanpak en therapieën en de sociale impacts van verschillende neurologische en psychiatrische aandoeningen, zoals MS, Parkinson, Alzheimer, hersentumoren, CVA's, ADHD, Asperger/PDD-NOS, autisme en OCD.

- Oncology and Public Health
Het doel van deze cursus is het ingaan van oncologie met de focus op de volksgezondheid. Er zal ingegaan worden op de stages van kanker, de risicofactoren, mogelijkheden tot behandeling, preventie, epidemiologie, ethische aspecten op kanker gerelateerde gezondheidszorg

- Toxicology and Neurodevelopment
In deze cursus verkrijg je kennis over het proces en de context van klinische onderzoeken. De technische aspecten over recente ontwikkelingen op het gebied van biomedische en gezondheidswetenschappen worden uitgelegd, maar ook zaken op het gebied van juridische, financiële en politieke gebieden. Een zeer breed vak die vanuit verschillende perspectieven op bepaalde aspecten kijkt. Tijdens deze cursus wordt je beoordeeld op jouw groepproject portfolio, onderzoeksproject en een tentamen.
 

 

Communicatie over Gezondheid

- Analyse van gezondheidsjournalistieke uitingen
Met dit vak beschikt de student over een gereedschapskist om gezondheidsjournalistieke uitingen op systematische wijze te analyseren op inhoud ene communicatieve doelmatigheid. Daarnaast krijgt de student kennis over kwaliteitscriteria voor de beoordeling van gezondheidsjournalistieke uitingen en kan deze criteria toepassen op zelfgekozen teksten.

- Gezondheid, media en publiek
Met dit vak wordt er georiënteerd op het brede terrein van de publiekscommunicatie van gezondheid, ziekte en zorg. De thema's zijn onder andere:

 • Gezondheidsinformatiebehoeften en -vaardigheden van de diverse segmenten van het publiek
 • Gezondheids- en medische journalistiek
 • Vermaak en angstbezwering; commercialisering
 • Publieksevenementen
 • (Virtuele) musea
 • Propaganda en censuur
 • Publieke burgerparticipatie bij gezondheidsbeleid- Gezondheidsrecht en ethiek
De cursus heeft vijf doelstellingen:
1. Het geeft de studenten een omschrijving van en uitleg in de achtergrond en uitgangspunten van het gezondheidsrecht
2. Het heeft de studenten uitleg over het toepassen van gezondheidsrecht in de dagelijkse praktijk van de gezondheidszorg en/of het onderzoek
3. Het leert de studenten juridische aspecten van communicatie analyseren
4. Het leert de studenten ethische aspecten van communicatie analyseren
5. Het leert de studenten juridische aspecten van nieuwe media zoals internet, domotica en het elektronisch patiëntendossier analyseren

- Marketingtechnieken en Social Marketing
In deze cursus verkrijgt de student inzicht in marketing theorieën en strategieën op het terrein van marketingcommunicatie en in principes zoals "getting the right message" en "getting the message right" voor verschillende doelgroepen waarbij gebruik wordt gemaakt van de $ P's (product, place, price, promotion).
De student raakt vertrouwd met het marketingdenkkader, leert vaardigheden hoe marketing principes toegepast kunnen worden en theoretisch inzicht krijgen in multimedia in relatie tot gezondheids- en biomedische wetenschappen.

- Massacommunicatie en publieke opinie
Het doel van dit vak is inzicht krijgen in:

 • de centrale begrippen in, alsmede het ontstaan van communicatiewetenschappen
 • de belangrijkste communicatietheorieën
 • de producenten en productieprocessen rond communicatie
 • de diverse inhouden en mogelijke effecten van communicatie, met name in relatie tot gezondheidsvraagstukken
 • de verschillende 'publieken' van communicatie
 • onderzoeksmethoden in communicatiewetenschappen
 • In staat zijn communicatieprocessen rondom gezondheidsvraagstukken te analyseren op basis van begrippen en theorieën uit de communicatiewetenschappen


 

 

Topics in Biomedical Sciences

 

- Allergy and Autoimmunity
Astma, hooikoorts, diabetes type 1 en artritis zijn welbekende voorbeelden van immuun gemedieerde ziektes in de Westerse populaties. Allergieën en auto-immuunziekten hebben grote invloed op de manier waarop we leven. Dit kan op sociaal, maar ook op economisch gebied een effect hebben. In dit vak wordt niet alleen de pathologie, maar ook de epidemiologie en de rol van genen op deze ziektes beschreven en uitgelegd.

- Biochemistry of Diseases
Het doel van dit vak is het vergroten van de kennis en begrip van biochemie op een fundamenteel niveau en het ontwikkelen van een perspectief op de rol van de biochemie op gezondheid en ziekte.

- Experimental Immunology
Tijdens deze cursus wordt de basis immunologische kennis uitgebreide en worden de studenten voorbereid op een master in Immunologie.

- Mechanisms of Brain Diseases
In deze cursus verkrijg je kennis over de etiologie, expressie en behandeling van verschillende hersenziektes.

- Drugs and Addiction
In dit vak zullen studenten meer inzicht krijgen op de neurobiologische, klinische en socio-economische aspecten van drugs en alcoholmisbruik. Tijdens dit vak ga je op excursies, krijg je hoorcolleges van experts op dit gebied en doe je aan literatuurstudie, waarbij je een thesis moet schrijvenVoor meer informatie kun je kijken in de studiegids van Gezondheid en leven.