Privacyverklaring Studievereniging Anguilla


Privacyverklaring van studievereniging Anguilla

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Anguilla van haar leden verwerkt.  Indien u lid wordt van Anguilla, of om een andere reden persoonsgegevens aan Anguilla verstrekt, geeft u Anguilla uitdrukkelijk toestemming om u persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.

1.      Wie is er verantwoordelijk?

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Anguilla

Faculteit der Bèta Wetenschappen

Vrije Universiteit Amsterdam

De Boelelaan 1081
1081 HV Amsterdam

Bestuurskamer: WN -P152
Ledenkamer: WN –SK12

E-mail: bestuur@anguilla.vu

Website: www.studievereniginganguilla.com

Kvk nummer: 05081114

2.      Welke persoonsgegevens worden er verwekt?

a.      Anguilla kan persoonsgegevens van u verwerken,  doordat u zich inschrijft voor het lidmaatschap, en/of u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief. Anguilla kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

                                                    i.     Voor- en achternaam, initialen, geboortedatum, geslacht

                                                   ii.     Adresgegevens (straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats)

                                                  iii.     Telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer

                                                  iv.     Vunet-ID, studentennummer

b.      Anguilla verwerkt  de in sub 2a genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

                                                    i.     Uw naam, e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt om contact op te nemen over het lidmaatschap en eventuele verlenging of opzegging hiervan, uitnodigingen voor de ALV’s en het verstrekken van informatie over activiteiten van Anguilla (eventueel in samenwerking met andere organisaties).

                                                   ii.     Uw naam, e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt om uitnodigingen te sturen voor carrière-gerelateerde activiteiten.

                                                  iii.     Uw naam, initialen, bankrekeningnummer, VU-net ID, studentennummer (of soortgelijk identificatienummer) worden gebruikt om betalingen te innen ten behoeve van het lidmaatschapsgeld, uitgaven via een streeplijst, bedragen van gekochte boeken en bijdragen aan deelgenomen activiteiten.

                                                  iv.     Uw naam en e-mailadres worden gebruikt om u maandelijks een nieuwsbrief te sturen.

3.      Met wie wordt het gedeeld?

a.      Anguilla verstrekt uw persoonsgegevens allèèn aan derden, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u. Dit gebeurt in ieder geval inzake:

                                                    i.     Het uitvoeren van betalingen en de mogelijkheid tot het versturen van mails

                                                   ii.     het voldoen aan de verplichtingen die gesteld worden door de VU met betrekking tot de ledenadministratie, de erkenning van Anguilla als vereniging en het profileringsfonds

4.      Bewaartermijnen

a.      Lidmaatschap: Anguilla bewaart uw persoonsgegevens gedurende uw lidmaatschap en tot maximaal vijf jaar na het lidmaatschap. Dit in verband met dat er mogelijk na het lidmaatschap nog activiteiten zijn voor alle oud-leden, waar u voor uitgenodigd kunt worden.

b.      Gegevens die via Google forms geanonimiseerd verzameld worden direct na gebruik verwijderd.

5.      Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

a.      U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

b.      U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens sturen naar bestuur@anguilla.vu. Stuur hier een kopie van uw identiteitsbewijs mee, waarop uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (SBN) zwart. Anguilla zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren, binnen een maximaal termijn van vier weken.

c.      Wanneer u niet langer lid wenst te ontvangen, kunt u zich te allen tijde afmelden via een mail naar secretaris@anguilla.vu

6.      Beveiliging

a.      Anguilla neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies en onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Anguilla maakt gebruik van een firewall en wachtwoorden op bestanden met persoonlijke gegevens.

b.      Het mailverkeer van het bestuur loopt via Gmail. Met Gmail is een overeenkomst gesloten over het bewaren van deze gegevens.

c.      Het betalingsverkeer is in te zien door de ABN Amro bank.

d.      Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Anguilla verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met het bestuur van Anguilla op, via bestuur@anguilla.vu Mocht u uw klacht behouden, dan kunt u dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

7.      Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd.